Εισαγωγή δεδομένων & αρχείων

Το μεσιτικό πρόγραμμα Qobrix CRM διευκολύνει την εισαγωγή δεδομένων και αρχείων από άλλα συστήματα, βάσεις δεδομένων ή υπολογιστικά φύλλα.

Εισάγετε ποικιλία δεδομένων

Προσθέστε οποιοδήποτε είδος πληροφοριών από άλλες εξωτερικές πηγές στο σύστημα Qobrix CRM γρήγορα και εύκολα. Αυτό περιλαμβάνει επαφές, ερωτήσεις, υποψήφιους, ενδιαφερόμενους και άλλους πελάτες, Εξωτερικούς Συνεργάτες κ.λπ., όπως απαιτείται από την επιχείρησή σας.

http://Import%20a%20variety%20of%20Data

Φόρτωση & ανάθεση εικόνων και αρχείων

Φορτώστε οποιονδήποτε αριθμό εικόνων στο σύστημα Qobrix CRM και συγχρονίστε τις αυτόματα με τα αντίστοιχα ακίνητα . Έτσι δεν χρειάζεται να φορτώνετε εικόνες χειρονακτικά για να τις προσθέσετε σε ακίνητα. Ως αποτέλεσμα, οι ροές εργασίας θα βελτιωθούν και θα μειωθεί ο κίνδυνος σφαλμάτων.

http://Import%20and%20assign%20images

Αυτόματη ενημέρωση υπολογιστικών φύλλων

Ενημερώστε εύκολα τα δεδομένα στο Qobrix CRM απλά με το να φορτώσετε επικαιροποιημένα υπολογιστικά φύλλα. Το CRM θα εντοπίσει αυτόματα τα υπάρχοντα δεδομένα και θα τα επικαιροποιήσει με τις νέες πληροφορίες.

http://Automatically%20update%20spreadsheets

Ξεκινήστε σήμερα

Αυτοματοποιήστε το μεσιτικό σας γραφείο με το Qobrix.